• கோதை நாயகியம்மாள் சிறுகதையில் பெண்ணியம்


  Designation : உதவிப் பேராசிரியர மற்றும் தமிழத்;துறைத் தலைவர தமிழாய்வுத்துறை, ஸ்ரீ விஜய் வித்யாலயா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி (மகளிர்), தருமபு


  Journal Name : Reserach maGma


  Publication Date : 11/10/2017
  Abstract :
  தமிழ் இலக்கியங்களில் சங்ககாலம் முதல் இக்காலம் வரை பல இலக்கியங்கள் தோன்றிக் கொண்ட இருப்பது அனைவரும் அறிந்ததே. இலக்கிய வடிவங்களில் வெற்றி பெற்ற வடிவமாக விளங்குவது சிறுகதை வடிவமாகும். மனிதவாழ்வில் இடம் பெறும் சம்பவங்களே கதையாக இடம் பெறுகின்றன. பல பெண்ணிய எழுத்தாளர்கள், சமூகத்தில் பெண்கள் நிலை குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் தம் சிந்தனைகளை சிறுகதைகளாக எழுதியுள்ளனர். அந்த வரிசையில் பெண்களுக்கான மொழியாக எழுதி வருபவர் கோதை நாயகி ஆவார். சிறுகதை என்பது குதிரைப் பந்தயத்தின் தொடக்கம் முடிவு போல் கூர்மையானதாகவும், கிளைக்கதைகள் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். கதையில் கூறப்படும் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் கதையோடு தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பன சிறுகதைக்கான வரையறைகளாகும். வை.மு.கோதை நாயகி எழுத்துத் துறையிலும், இசைத்துறையிலும் மேடைப் பேச்சிலும் பெரும் புகழ் பெற்றவர். பெண்களுடைய பண்புகளை மரபு மீறாமல் அவர்களுடைய ஆற்றலுக்கும் வளர்ச்சிக்கும் ஒளி விளக்காகத் திகழ்ந்தவர். அவர்கள் படைத்த சிறுகதையில் தெய்வீக ஒளி சிறுகதையில் இடம் பெற்ற பெண்களின் நிலையை ஆய்வு செய்வதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.


  Keywords :
  சிறுகதைஇ சங்ககாலம்.


Creative Commons License
Research maGma is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.