• விவிலியம் காட்டும் பெண் உரிமைச் சிந்தனைகள்


  Designation : எம்ஃபி ல் ஆய்வு மாணவர் தமிழ்த்துறை, அரசு கலைக்கல்லூரிஇ திருவண்ணாமலை.


  Journal Name : Reserach maGma


  Publication Date : 11/10/2017
  Abstract :
  சமூக அமைப்பு, கல்வி, வேலை, பொருளாதாரம், அரசியல் போன்ற துறைகளில் ஆண்களுக்குள்ள சுதந்திரமும், உரிமையும் பெண்களுக்கும் வேண்டும் என்பதே பெண் உரிமைச் சிந்தனைகளாகும். றுழஅயnளைஅ என்ற சொல் பெண்களின் உரிமைப்பிரச்சனைகளையும் அதனடிப்படையிலான போராட்டங்களையும் குறிப்பிடுகிறது. றுழஅயnளைஅ என்ற சொல்லினிடத்தை 1890-ல் குநஅinளைஅ என்ற சொல் பெற்றது. குநஅinளைஅ என்ற சொல்லிற்கு ஆக்ஸ்;போர்டு அகராதி பெண்களின் தேவையை நிறைவேற்ற அவர்கள் சார்பாக போராடுவது. என்ற பொருளைத் தந்துள்ளது. பெண்ணுரிமையைப் பற்றி அறிஞர் ஒருவர்இ அஃறிணை உலகில் பெண்ணுரிமைக்குப் பழுதுநேர்ந்ததில்லை. பாழான ஆறறிவுடைய உயர்திணை உலகிலே அவ்வுரிமைக்கு பழுது நேர்ந்திருக்கிறது. என்று கூறுவதன் மூலம் பெண்கள் தங்களுக்கான உரிமைகளை இழந்து காணப்படுவதை அறியமுடிகிறது.


  Keywords :
  பெண்ணுரிமைஇ ஒழுக்கநெறிமுறைகள்


Creative Commons License
Research maGma is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.